PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

SIA AMDA FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI

 

IEVADS

Šīs personas datu apstrādes politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no Jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad Jūs ar mums sazināties tiešsaistē, sūtāt e-pasta vēstules vai zvanāt mums. Mums uzticētie personas dati ļauj mums Jūs apkalpot, ņemot vērā Jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu, produktus, pakalpojumus un konsultācijas.

 

TERMINI UN DEFINĪCIJAS

 1. Personas datu apstrādes pārzinis (turpmāk – Pārzinis) ‒ sabiedrība ar ierobežotu atbildību AMDA, reģistrācijas numurs: 44103146995; juridiskā adrese: Salnas iela 16-75, Rīga, LV-1021, Latvija; tālr.: +371 29170740; e-pasts: marketing@amda.world.
 2. Datu subjekts (turpmāk – Subjekts) ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus Pārzinim un kuras datus Pārzinis apstrādā saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
 3. Personas dati (turpmāk – Dati) ‒ dati par Subjektu, kurus Subjekts ir iesniedzis Pārzinim izmantojot Pārziņa mājaslapu www.amda.world, t.s. tiešsaites pieteikuma formas, sīkdatnes, pieraksts Pārziņa jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai, caur e-pastu vai telefoniski. Šie Dati iekļauj Subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi un citus personas idencificēšanas datus.
 4. Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar Datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
 5. Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav Subjekts, Pārzinis vai persona, kura apstrādā Datus Pārziņa uzdevumā.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI

 1. Politiku piemēro privātuma un Datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: a) fiziskajām personām – klientiem un to likumiskajiem pārstāvjiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Pārzinim jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.); b) Pārziņa uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem.
 2. Pārzinis rūpējas par Subjektu privātumu un Datu aizsardzību, ievēro Subjektu tiesības uz Datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 3. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Subjekts sniedz Datus (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 4. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.
 5. Pārzinis apstrādā Datus:
 • vispārīgai Subjektu attiecību vadīšanai, lai sniegtu nepieciešamos produktus, nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu;
 • savu produktu un pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai, veicot Subjektu aptaujas;
 • reklamēšanai, kas notiek tikai ar Subjektu rakstisko piekrišanu, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus produktus un pakalpojumus;
 • administrēšanai, lai veidotu un uzturētu Pārziņa iekšējos procesus un nodrošinātu dokumentu apriti tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;
 • biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei, plānošanai un uzskaitei, atskaišu sagatavošanai, Subjektu aptauju veikšanai;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim;
 • Pārzinis apstrādā Subjekta Datus, balstoties uz tiesiskajiem pamatiem: līguma noslēgšanai un izpildei, lai noslēgtu līgumu pēc Subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi; normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu Pārzinim saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu; saskaņā ar Datu Subjekta piekrišanu; likumīgās (leģitīmās) interesēs, lai realizētu no Pārziņa un Subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pārziņa leģitīmās (likumīgās) intereses. Pārziņa likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt pakalpojumus; pārbaudīt Subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; saglabāt Subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, interneta mājas lapās; analizēt Pārziņa mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Subjektu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Subjektu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; nodrošināt efektīvus Pārziņa uzņēmuma pārvaldības procesus; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.
 1. Pārzinis apņēmās nenodot, neiznomāt Datus trešajām personām (izņemot gadījumus, kad Datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).
 2. Apstrādājot Datus, Pārzinim ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES ES Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

 

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA

 1. Dati ir jāapstrādā, pamatojoties uz Subjekta piekrišanu, kas ir dota saskaņā ar: fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.(1) apakšpunktu un ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.(1) pantu.
 2. Subjekts labprātīgi dod piekrišanu Pārzinim Datu vākšanai, apstrādei, pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai saskaņā ar šiem principiem un Pārziņa mērķiem. Aizpildot un nosūtot drukātas anketas, online pieteikuma formas vai paziņojot savus Datus pa e-pastu vai telefoniski, Subjekts apstiprina savu piekrišanu Pārzinim uz Datu vākšanu un apstrādi.
 3. Piekrišanas došana ir priekšnoteikums, lai veiktu sadarbību ar Subjektu, un piekrišanas nedošana nozīmē, ka Pārzinis nevar veikt Subjekta pieprasītā pakalpojuma izpildi.
 4. Subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, paziņojot par to Pārzinim uz e-pasta adresi marketing@amda.world. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA

 1. Pārzinim jānodrošina Datu aizsardzība, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Pārzinis apstiprina, ka Datu apstrāde ir ierobežota līdz minimumam, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu Datu apstrādes mērķi.
 2. Pārzinis neizpauž trešajām personām Subjekta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.
 3. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pārziņa rīcībā esošajiem personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā. Šādos gadījumos Pārzinis nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteiktajam, nodrošināšanai.
 4. Pārzinis glabā un apstrādā Subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem: tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Subjektu noslēgtais līgums; kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis vai Subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt un uzturēt prasību tiesā); kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt; kamēr ir spēkā Subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats. Pēc tam, kad 17.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Subjekta personas dati tiek dzēsti. Subjektam ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Subjekta vajadzības, Pārzinis nosūta Subjekta personas datus, kuri ir Pārziņa rīcībā, citam pārzinim.
 5. Ja Subjekts ir piekritis Datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, Datus glabā līdz piekrišanas atcelšanai no Subjekta puses.
 6. Piekļuve Subjekta Datiem ir pieejama tikai Pārziņa darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt Datus tādā mērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu Datu apstrādes mērķus.
 7. Pārzinis ir atbildīgs par to prasību ievērošanu, kas ir noteiktas Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārīgā datu aizsardzības regulā pēc to stāšanās spēkā.
 8. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi Subjekta Datiem un/vai Datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pārziņa, piemēram, Subjekta vainas un/vai nolaidības dēļ.

 

DATU SUBJEKTU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

 1. Subjektam ir tiesības piekļūt saviem Datiem, kas atrodas Pārziņa rīcībā, un iegūt papildu informāciju par savu Datu apstrādi.
 2. Subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu Datu apstrādi, par to informējot Pārzini rakstiski, nosūtot e-pastu uz marketing@amda.world vai pa pastu uz Pārziņa juridisko adresi Salnas ielā 16-75, Rīgā, LV-1021, Latvija. Izmaiņas neietekmēs Datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Subjekta iebildumiem un/vai atteikuma.
 3. Ja Subjekts konstatē, ka Pārzinis, apstrādājot Datus, neievēro Subjekta tiesības, vai Subjekts pieprasa dzēst vai ierobežot savu Datu apstrādi, Subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par pārkāpuma izbeigšanu vai savu Datu dzēšanu pie Pārziņa uz e-pastu uz marketing@amda.world vai pa pastu uz Pārziņa juridisko adresi Salnas ielā 16-75, Rīgā, LV-1021, Latvija.. Savu tiesību aizsardzībai Subjektam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).

 

CITI NOTEIKUMI

 1. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot pieejamu Subjektam tās aktuālo versiju Pārziņa mājaslapā.